Zásady ochrany osobních údajů – Skytrack

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro společnost Skytrack důležité. Proto jsme vypracovali zásady ochrany osobních údajů, které upravují shromažďování, používání, zveřejňování, přenos a ukládání vašich údajů. Kromě těchto zásad ochrany osobních údajů poskytujeme informace o údajích a ochraně osobních údajů, které jsou součástí našich produktů pro konkrétní funkce, které vyžadují použití vašich osobních údajů. Tyto informace si můžete přečíst před aktivací těchto funkcí v nastaveních souvisejících s funkcemi v rámci produktů.

Shromažďování a používání osobních údajů

Společnost Skytrack vás v souladu s nařízením (EU) 2016/679, zákonem č. 4624/2019 a dalšími ustanoveními příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů jako správce informuje, že zpracovává vaše osobní údaje získané buď na základě žádosti o poskytnutí produktu nebo služby, nebo v rámci obecných vztahů, partnerství a transakcí se společností Skytrack, a to v souladu s následujícím:

Osobní údaje zahrnují veškeré informace, které mohou vést buď přímo, nebo v kombinaci s jinými k vaší jedinečné identifikaci jako fyzické osoby. Do této kategorie patří údaje jako jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa atd.

V rámci jakékoli komunikace se společností Skytrack nebo přidruženou společností Skytrack můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů. Společnost Skytrack a její přidružené společnosti si s vámi mohou vyměňovat vaše osobní údaje a používat je v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Mohou je také kombinovat s dalšími informacemi za účelem poskytování a zlepšování našich produktů a služeb, jakož i obsahu a reklamy. Požadované osobní údaje nemusíte poskytovat, ale pokud se rozhodnete tento úkon vynechat, v mnoha případech vám nebudeme moci poskytnout naše produkty nebo služby ani odpovědět na vaše případné dotazy.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Při kontaktu se společností Skytrack, při nákupu produktu nebo služby, při komunikaci nebo účasti v online průzkumu nebo při přihlášení k odběru našeho newsletteru můžeme shromažďovat informace, jako je jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní preference a platební metody.

Můžeme shromažďovat informace, jako je povolání, jazyk, poštovní směrovací číslo, telefonní směrovací číslo, jedinečné ID zařízení, adresa URL, místo a časové pásmo, ve kterém je produkt Skytrack používán, abychom lépe porozuměli chování našich zákazníků a zlepšili naše produkty, služby a reklamu.

Můžeme shromažďovat informace o aktivitách našich zákazníků na našich webových stránkách, v našich cloudových službách, na našem účtu v Obchodě Play a App Store a v našich dalších produktech a službách. Tyto informace jsou shromažďovány a používány, aby nám pomohly poskytovat užitečnější informace našim zákazníkům a pochopit, které části našich webových stránek, produktů a služeb jsou pro veřejnost nejzajímavější. Shromážděné údaje nejsou podle těchto zásad ochrany osobních údajů považovány za osobní údaje.

Můžeme shromažďovat a ukládat informace o tom, jak používáte naše služby, včetně vyhledávacích dotazů. Tyto informace mohou být použity ke zlepšení relevance výsledků poskytovaných našimi službami. S výjimkou několika omezených případů, které mají zajistit kvalitu našich internetových služeb, nebudou tyto informace spojeny s vaší IP adresou.

S vaším výslovným souhlasem můžeme shromažďovat údaje o tom, jak používáte své zařízení a aplikace, abychom pomohli vývojářům aplikací zlepšit jejich aplikace.

Poskytnutím svých osobních údajů společnosti Skytrack souhlasíte s jejich použitím v souladu s těmito zásadami. Vaše osobní údaje nebudou použity k žádnému jinému účelu, pokud k tomu nezískáme váš souhlas nebo pokud to nebude vyžadovat zákon.

Účel zpracování

Společnost Skytrack shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje, které jsou pokaždé nezbytné pro vyřízení vašich požadavků týkajících se vašich nákupů a objednávek, pro uzavření a plnění smlouvy, jakož i pro identifikaci, ověření vašich údajů a komunikaci s vámi ve fázi předsmluvního i smluvního vztahu s vámi, jakož i pro jakoukoli jinou komunikaci, transakci nebo partnerství, které se společností Skytrack vedete.

Zpracování vašich údajů slouží k těmto účelům: a) Poskytování našich služeb na základě smlouvy a poskytování informací pro uzavření a servis smlouvy a po dobu platnosti smlouvy, b) zajištění obchodní důvěryhodnosti, spolehlivosti a bezpečnosti transakcí a výkonu práv na finanční svobodu a svobodu informací, c) informace o zpracování vašich osobních údajů a o výkonu vašich příslušných práv.

Právní základ pro zpracování

a) oprávněný zájem společnosti Skytrack na poskytování služeb na smluvním základě, bezpečnost transakcí, finanční svoboda a svoboda informací;
b) Pokud jde o vaše informace a výkon vašich práv: plnění povinnosti podle právních předpisů o ochraně osobních údajů,
c) V případech, kdy jsme obdrželi váš souhlas, zejména pokud se zpracování nemůže opírat o žádný z výše uvedených právních základů, je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu.

Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme k identifikaci při komunikaci s vámi a k obsluze a podpoře vašich požadavků a k poskytování našich služeb.

Kromě toho nám shromážděné osobní údaje umožňují informovat vás o nejnovějších oznámeních produktů, aktualizacích softwaru a nadcházejících akcích společnosti Skytrack. Pokud si nepřejete být zařazeni do našeho seznamu příjemců, máte právo se z něj kdykoli odhlásit.

Používáme také osobní údaje, které nám pomáhají vytvářet, vyvíjet, poskytovat a zlepšovat naše produkty, služby, náš obsah a reklamu a také předcházet ztrátám a podvodům.

Čas od času můžeme vaše osobní údaje použít k zasílání důležitých oznámení, jako jsou oznámení o trhu a aktualizace našich podmínek a zásad.

Vyhrazujeme si také právo používat osobní údaje pro vnitrofiremní účely, jako je kontrola, analýza dat a výzkum za účelem zlepšování produktů a služeb společnosti Skytrack, jakož i pro komunikaci s našimi zákazníky.

Pokud se účastníte loterie, soutěže nebo podobné propagační akce, můžeme vámi poskytnuté informace použít ke správě těchto programů.

Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďujeme přímo od vás: prostřednictvím e-mailu, telefonických hovorů, faxu, prostřednictvím všech druhů smluv o prodeji/službách/produktech, které uzavíráte s naší společností, v souvislosti s projevením zájmu z vaší strany o uzavření kupních smluv a o poskytování nabídek/služeb/produktů společností, prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, když se rozhodnete přihlásit k odběru našeho newsletteru.

Poskytnutím svých osobních údajů společnosti Skytrack souhlasíte s jejich použitím v souladu s těmito zásadami. Vaše osobní údaje nebudou použity k žádnému jinému účelu, pokud k tomu nezískáme vaše svolení nebo pokud to nevyžaduje zákon či odborné specifikace.

Zpracování údajů za účelem propagace produktů a služeb

Společnost Skytrack může s vaším předchozím souhlasem zpracovávat osobní údaje, aby vás informovala o produktech nebo službách, o které byste mohli mít zájem. Za tímto účelem zpracováváme informace týkající se našich služeb, abychom vám mohli představit produkty, služby nebo nabídky, které slouží vašim potřebám. V každém případě máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel přímého marketingu služeb, a to podáním žádosti společnosti Skytrack.

Příjemci vašich údajů

Příjemci nezbytných údajů podle účelu zpracování jsou společnost Skytrack a příslušní zaměstnanci v rámci svých povinností.

Při plnění našich smluvních, právních a regulačních povinností, při plnění našich právních zájmů nebo zájmů třetích stran (například dceřiných společností a partnerských společností) a v případech, kdy je společnost Skytrack oprávněna nebo získala váš souhlas, může společnost Skytrack na základě účelu konkrétního předání konkrétních osobních údajů informovat své strategické partnery v oblasti produktů a služeb nebo partnery, kteří společnosti Skytrack pomáhají provádět propagační aktivity pro zákazníky. Společnost Skytrack bude osobní údaje zveřejňovat pouze za účelem poskytování nebo zlepšování svých produktů a služeb a nebude je poskytovat třetím stranám pro jejich vlastní propagační účely.

Společnost Skytrack si vyměňuje osobní údaje s poskytovateli služeb, jako je zpracování informací, úvěrů, zpracování objednávek zákazníků, doručování produktů, správa a aktualizace údajů o zákaznících, zákaznický servis a váš zájem o naše produkty a služby a provádění zákaznického průzkumu nebo ankety k posouzení spokojenosti zákazníků. Výše uvedené společnosti jsou povinny chránit vaše údaje a nacházejí se ve všech lokalitách, kde společnost Skytrack působí.

Společnost Skytrack může být ze zákona povinna zveřejnit vaše osobní údaje v rámci soudního řízení, probíhajícího soudního sporu a/nebo na žádost orgánů veřejné moci. Informace můžeme zveřejnit z důvodů národní bezpečnosti, dodržování zákonů nebo ve veřejném zájmu.

Společnost Skytrack může předávat vaše osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) za předpokladu, že: (a) je zajištěna odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí EU o přiměřenosti, závazných podnikových pravidel, standardních smluv a schválených kodexů chování; nebo (b) byly poskytnuty odpovídající záruky pro jejich zpracování podle zákona. Pokud se neuplatní žádná z výše uvedených podmínek, může se předání uskutečnit, pokud jsou splněny odchylky uvedené v právních předpisech, včetně následujících: i) jste společnosti Skytrack poskytli svůj výslovný souhlas, ii) převod je nutný pro plnění smlouvy se společností Skytrack, iii) předání je nezbytné pro určení, výkon nebo podporu právních nároků, iv) předání je nezbytné z důležitých důvodů veřejného zájmu.

Ochrana osobních údajů

Společnost Skytrack bere bezpečnost vašich osobních údajů velmi vážně. Online služby společnosti Skytrack chrání vaše osobní údaje při jejich přenosu pomocí šifrovacích metod. Pokud společnost Skytrack ukládá vaše osobní údaje, používá počítačové systémy s omezeným přístupem umístěné v zařízeních, kde byla přijata fyzická bezpečnostní opatření. V každém případě přijímáme vhodná technická a organizační opatření k zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti vašich údajů. Snažíme se zajistit, aby vaše osobní údaje byly přenášeny, uchovávány a zpracovávány v souladu s příslušnými mezinárodními standardy a bezpečnostními postupy.

Soudržnost a uchovávání osobních údajů

Společnost Skytrack vám usnadňuje udržování přesných, úplných a aktuálních osobních údajů. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k plnění účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu.

Přístup k osobním údajům

Můžete nám pomoci zajistit, aby vaše kontaktní údaje a preference byly přesné, úplné a aktuální. K jakýmkoli osobním údajům, které uchováváme, poskytneme přístup za jakýmkoli účelem, stejně jako k žádosti o opravu vašich údajů, pokud jsou nepřesné, nebo o vymazání údajů, pokud společnost Skytrack není povinna je uchovávat ze zákona nebo pro zákonné obchodní účely.

Webové stránky a služby třetích stran

Webové stránky, produkty, aplikace a služby společnosti Skytrack mohou obsahovat odkazy na webové stránky, produkty a služby třetích stran. Jejich produkty a služby mohou využívat nebo nabízet produkty či služby třetích stran.

Informace shromážděné třetími stranami, které mohou zahrnovat údaje o poloze a webu nebo kontaktní informace, se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů výše uvedených třetích stran.

Webové stránky, produkty, aplikace a služby společnosti Skytrack mohou obsahovat odkazy na webové stránky, produkty a služby třetích stran. Jejich produkty a služby mohou využívat nebo nabízet produkty či služby třetích stran.

Informace shromážděné třetími stranami, které mohou zahrnovat údaje o poloze a webu nebo kontaktní informace, se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů výše uvedených třetích stran.

Práva stanovená nařízením (EU) 2016/679 a zákonem 4624/2019

Právo být informován a obdržet potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje, které společnost Skytrack uchovává, zpracovávány, a to do jednoho měsíce od data žádosti.

  • Právo na přístup k osobním údajům, zejména k informacím o účelu jejich zpracování pro profesní účely.
  • Právo být předem informován a souhlasit se zveřejněním/předáním údajů potenciálním příjemcům, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, zejména pokud jde o příjemce ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.
  • Právo obdržet kopie zpracovávaných osobních údajů, ať už ve fyzické nebo elektronické podobě.
  • Právo omezit zpracování vašich údajů.
  • právo vznést námitku proti dalšímu zpracování vašich osobních údajů, které máme k dispozici (právo vznést námitku).
  • Právo požadovat vymazání vašich osobních údajů ze souborů, které máme k dispozici (právo být zapomenut), za určitých podmínek, například pokud údaje již nejsou potřebné, odvolali jste svůj souhlas, údaje byly zpracovány nezákonně atd.
  • Právo požádat o přenos svých údajů od společnosti Skytrack k jinému zpracovateli (právo na přenositelnost údajů).
  • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost řízení na základě předchozího odvolaného souhlasu a opětovné vydání odvolaného souhlasu je přípustné.
  • Právo na odvolání k příslušnému úřadu. Pokud se domníváte, že jsou vaše práva jakýmkoli způsobem porušována, máte právo se obrátit na řecký úřad pro ochranu osobních údajů. O působnosti úřadu a způsobu podání stížnosti se můžete informovat na jeho internetových stránkách (www.dpa.gr – Občané – Podat stížnost úřadu), kde jsou uvedeny podrobné informace.

Výkon výše uvedených práv je platný do budoucna a netýká se již provedeného zpracování údajů.

Soubory cookie a další technologie

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na pevný disk každého návštěvníka/uživatele, do jeho chytrého telefonu nebo jiného zařízení připojeného k internetu za účelem jedinečné identifikace prohlížeče návštěvníka nebo uložení informací a nastavení v prohlížeči, jako je například preferovaný jazyk. Používají se k usnadnění přístupu návštěvníka/uživatele k využívání konkrétních služeb webových stránek, k poskytování personalizovaných webových stránek a k přizpůsobení reklamního a jiného obsahu tak, aby odrážel vaše zvláštní potřeby a zájmy. Z vašeho pevného disku nemůžeme číst žádné informace, i když tam ukládáme soubory cookie. Na základě těchto údajů nemůžeme ověřit vaši osobní identitu. Soubory cookie, které jsou již ve vašem počítači uloženy, můžete zakázat, ale je důležité vědět, že některé funkce jsou dostupné pouze prostřednictvím souborů cookie, a pokud se rozhodnete soubory cookie odmítnout, nemusí být tyto funkce k dispozici. Další informace o souborech cookie najdete na adrese www.allaboutcookies.org.

Nezbytné soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro provoz webových stránek a nelze je zakázat. Obvykle jsou definovány pouze jako reakce na akce, které podniknete. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby soubory cookie blokoval nebo vás na ně upozornil, ale poté některé části webu nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají informace, které by vás identifikovaly.

Funkční soubory cookie. Tyto soubory cookie umožňují webovým stránkám zapamatovat si vaše volby, aby vám poskytly užitečné funkce. Funkční soubory cookie například umožňují webové stránce zapamatovat si specifická nastavení, jako je výběr země a stav online připojení, pokud jste si jej zvolili, a zobrazovat předchozí zásilky, sledované balíky a další personalizované funkce.

Podrobné soubory cookie. Tyto soubory cookie nám umožňují shromažďovat údaje související s používáním webových stránek, včetně obsahu, na který klikáte při procházení webových stránek, abychom mohli zlepšit výkon a design webových stránek. Tyto soubory cookie mohou být poskytovány poskytovatelem analytických nástrojů třetí strany, ale používají se pouze pro účely související s webovými stránkami.

Reklamní soubory cookie. Reklamní soubory cookie umisťují na naše webové stránky třetí strany. Tyto společnosti je mohou použít k vytvoření profilu vašich zájmů, abychom vám mohli zobrazovat relevantní reklamy na jiných webových stránkách. Neukládají přímo osobní údaje, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci vašeho prohlížeče a zařízení, kterým se připojujete k internetu. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, budou reklamy, které se vám zobrazí, méně cílené.

Soubory cookie třetích stran. Při návštěvě našich webových stránek ukládají do vašeho zařízení soubory cookie také některé třetí strany. Pomocí těchto souborů cookie shromažďují údaje o výkonu reklam a vaší interakci s našimi webovými stránkami. Tyto údaje mohou použít k vyvození statistických závěrů a zlepšení vašeho reklamního zážitku jako návštěvníka. Tyto třetí strany vystupují jako nezávislí správci.

Webové stránky, webové služby, interaktivní aplikace, e-maily a reklamy společnosti Skytrack mohou používat soubory cookie a další technologie, jako jsou pixelové značky a webová upozornění. Výše uvedené technologie nám pomáhají lépe porozumět chování uživatelů, ukazují, které sekce našich webových stránek navštěvují návštěvníci, a usnadňují a měří účinnost reklam a vyhledávání na webu. Informace shromážděné pomocí souborů cookie a dalších technologií považujeme za neosobní informace. Pokud jsou však adresy internetového protokolu (IP) nebo podobné identifikátory považovány za osobní údaje podle platných právních předpisů, považujeme za osobní údaje i tyto identifikátory. Podobně v rozsahu, v jakém jsou neosobní informace kombinovány s osobními informacemi, považujeme kombinované informace za osobní podle těchto zásad ochrany osobních údajů.

Reklamy poskytované reklamní platformou Skytrack se mohou zobrazovat ve zprávách Skytrack a ve vašem e-mailu. Pokud si nepřejete dostávat reklamy zaměřené na vaše zájmy z reklamní platformy společnosti Skytrack, můžete se z odběru těchto reklam odhlásit.

Společnost Skytrack a naši partneři také používají soubory cookie a další technologie k zapamatování osobních údajů při používání našich webových stránek, webových služeb a aplikací. Naším cílem ve výše uvedených případech je, aby vaše zkušenost se společností Skytrack byla pohodlnější a osobnější. Známe-li například vaše křestní jméno, můžeme vás při příští návštěvě společnosti Skytrack přivítat. Znalost vaší země a jazyka nám umožňuje poskytnout vám spotřebitelské služby přizpůsobené vašim potřebám. Informace o tom, že někdo, kdo používá váš počítač nebo zařízení, zakoupil určitý produkt nebo službu, nám umožnila lépe přizpůsobit naši reklamu a elektronickou komunikaci vašim zájmům. Kromě toho nám znalost vašich kontaktních údajů, hardwarových ID a dalších informací o vašem počítači nebo zařízení umožňuje přizpůsobit vaše aplikace a poskytnout vám lepší zákaznickou podporu.

Pokud chcete soubory cookie zakázat, přejděte do okna Předvolby prohlížeče a poté vyberte okno Soukromí, kde můžete spravovat své předvolby. V mobilním zařízení přejděte do Nastavení, pak do prohlížeče, přejděte do části Soukromí a zabezpečení a klepnutím na možnost Blokovat soubory cookie spravujte své předvolby. V nastavení každého prohlížeče zjistíte, jak soubory cookie zakázat. Vezměte prosím na vědomí, že po vypnutí souborů cookie nebudou určité funkce webových stránek Skytrack dostupné.

Stejně jako u většiny internetových služeb shromažďujeme některé informace automaticky a ukládáme je do protokolů. Tyto informace zahrnují adresy internetového protokolu (IP), typ a jazyk prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazující a přihlašovací webové stránky a aplikace, operační systém, datum a čas potvrzení a tok kliknutí.

Výše uvedené informace používáme k pochopení a analýze trendů, správě webových stránek, pochopení chování uživatelů na webu, zlepšování našich produktů a služeb a shromažďování demografických údajů o naší celkové uživatelské základně. Společnost Skytrack může tyto informace používat v rámci marketingových a reklamních služeb.

Vněkterých e-mailech používáme jeden vyhledávač zdrojů pro kliknutí („URL pro kliknutí“), který odkazuje na obsah na webových stránkách společnosti Skytrack. Když zákazník klikne na jeden z výše uvedených jedinečných lokátorů zdrojů (URL), projde před vstupní stránkou našich webových stránek samostatným webovým serverem. Výše uvedené údaje o kliknutí zjišťujeme proto, abychom mohli identifikovat zájem o konkrétní témata a měřit efektivitu komunikace s našimi zákazníky. Pokud nechcete, aby se toto procházení provádělo, neměli byste klikat na textové nebo grafické odkazy v e-mailech.

Pixelové značky nám umožňují odesílat e-maily ve formátu čitelném pro zákazníky a informují nás o tom, zda byla zpráva otevřena. Tyto informace můžeme použít k omezení nebo odstranění zpráv zasílaných zákazníkům.

Otázky týkající se ochrany osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zásad ochrany osobních údajů společnosti Skytrack nebo zpracování údajů, kontaktujte nás.

Všechny komunikační zprávy jsou kontrolovány a odpovědi jsou poskytovány co nejdříve.

Společnost Skytrack může své zásady ochrany osobních údajů čas od času aktualizovat. Pokud tyto zásady změníme, bude na našich webových stránkách zveřejněno oznámení spolu s aktualizovanými zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Skytrack byly aktualizovány 19. ledna 2022.

Call Now Button